Barion Pixel

Reklamácie a odstúpenie od kúpnej zmluvy

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy 

Predávajúci:

iDry SK s. r. o. , Tranovského 57, Bratislava 841 02, IČO: 46 355 944 

Spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením. Na tento účel môžete použiť: formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je súčasťou tohto poučenia (str.3), ktorý môžete po jeho vyplnení zaslať na e-mailovú adresu: info@iDry.sk . Ak zasielate tovar poštou, priložte uvedený formulár do balíka. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od kúpnej zmluvy

Po odstúpení od kúpnej zmluvy Vám vrátime platbu za tovar, ktorý ste uhradili .

Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa,

keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená prevodom na účet.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu .

3. Spôsob vrátenia tovaru

Tovar môžete zaslať na adresu: iDry SK s. r. o., Tranovského 57, Bratislava 841 02 Bratislava

Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s § 458 ods 1 obč. Z).

4. Poškodený tovar

Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

a) Pri doručení prepravcom:

Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky , príp. poškodenie balíka) . Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky.

Slovenská pošta : Pokiaľ poškodenú zásielku prevezmete a zistíte poškodenie/úbytok tovaru, až po odchode prepravcu, reklamáciu uplatnite najneskôr nasledujúci pracovný deň po dodaní, na Vašej pobočke Slovenskej pošty. Budete potrebovať kompletné balenie zásielky, faktúru k tovaru a OP. Pracovník pošty s Vami spíše zápis o škode a protokol o uplatnení nároku na náhradu škody.

5. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je:

· poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby

· predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa

· predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený

· poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

V prípade reklamácie Vás prosíme o vyplnenie reklamačného formuláru na tomto liku: https://idry-sk.reklamacie.sk/

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy

V prípade, že si prajete odstúpiť̌ od kúpnej zmluvy, prosím, vyplňte a pošlite tento formulár.

Predávajúci:

iDry SK s. r. o., 

Tranovského 57, 

841 02 Bratislava, 

telefón: +421 908 774 114 ,    

e-mail: info@idry.sk

Kupujúci (spotrebiteľ̌ **):

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

……………………………………………

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:

· Číslo faktúry: ________________________________________________________________

· Popis tovaru/služby: _______________________________________________________

· Dátum prevzatia tovaru: ___________________________________________________

· Meno a priezvisko spotrebitelia: ___________________________________________

· Adresa spotrebitelia: ________________________________________________________ 

· Číslo účtu/kód banky: ______________________________________________________ 

· Dôvod odstúpenia (nepovinné): ___________________________________________

Dátum ___________________ Podpis ____________________

*Nechodiace sa preškrtnite, údaj o predajcovi nájdete v hlavičke daňového dokladu – faktúry.

** Spotrebiteľ̌: fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci

predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.